گرفتن چه سنگی دارم که بسیاری خرد شوند قیمت

چه سنگی دارم که بسیاری خرد شوند مقدمه

چه سنگی دارم که بسیاری خرد شوند